Використовуємо лише натуральне Печать

Використовуємо лише натуральне

У харчовій промисловості найважливішим є збереження стабільної якості виробленої продукції. Досягають цього питання не тільки стандартизацією основної сировини, а й використанням усіляких додаткових компонентів, насамперед рослинного походження. Одним із таких компонентів є суха пшенична клейковина, так званий пшеничний глютен.
 пшениці потрібно додат-
ково збагачувати клейко-
виною.
Пшенична клейковина
«Cargill» є одним з най-
ефективніших способів
стабілізації якості борош-
на й покращення смако-
вих характеристик хлібо-
булочних виробів. Дода-
вання високоякісної сухої
клейковини уже на стадії
виробництва борошна дає
змогу регулювати влас-
тивості продукції, що має
велике значення, особли-
во з урахуванням неста-
більної якості вітчизняних
зернових культур.
Клейковина ТМ
«Cargill» (Глювітал 21020,
Gluvital 21020) при вико-
ристанні в хлібобулочних
виробах зв’язує певну
кількість води, збільшую-
чи об’єм тіста. Лаборатор-
ними дослідженнями на
декількох хлібокомбіна-
тах було встановлено, що
при додаванні клейковини
в кількості 1% маси тіста
вміст білка зростає на 2,5–
3,0%, а відтак, якість гото-
вої продукції суттєво пок-
ращується. Ця властивість
не тільки збільшує вихід
готової продукції, а й дає
змогу продовжити термін
зберігання хлібобулочної
продукції. Окрім того, при
використанні вакуумного
пакування хліб залишаєть-
ся свіжим протягом трива-
лого періоду.
Суха пшенична клейко-
вина популярна не тільки
в хлібопекарському вироб-
ництві. М’ясопереробна
промисловість також заці-
кавлена в доступному й
екологічно чистому рос-
линному білку, додавання
якого підвищує щільність
готових виробів, не погір-
шуючи їх смакових якос-
тей. Завдяки додаванню
пшеничної клейковини
«Cargill» також істотно
продовжується термін
зберігання продуктів хар-
чування.
На відміну від бага-
тьох інших добавок, вико-
ристання високоякісної
пшеничної клейковини
виробництва «Єфремівсь-
кого заводу» покращує
якість готової продукції.
Наша клейковина не прос-
то збільшує кількість білка
у виробах, а й робить їх
смачними та корисними.
Суху пшеничну клейкови-
ну застосовують також у
макаронному виробниц-
тві.
Мар’яна ГАМАЛЬ
Газета "Харчовик"
№3 (107) від 09 – 22 лютого 2010 р.
 
Глютен – це натуральна клейковина, яку виготовляють з пшеничного борошна. Якщо, для прикладу, в звичайному борошні клейковина становить 26–30%, то глютен містить близько 80% білка.
Про характеристи-
ки глютену, сфери його
застосування розповідає
керівник відділу продажу
компанії «Агро-Велліна»
Олена Касьянова.
– Наша компанія пропо-
нує на вітчизняному ринку
глютен (клейковина) пше-
ничний сухий для застосу-
вання у всіх сферах хар-
чової промисловості, зок-
рема, в борошномельному,
м’ясному, кондитерському,
хлібобулочному вироб-
ництвах та при виготов-
ленні напівфабрикатів.
Нині компанія «Агро-
Велліна» є представником
«Єфремівського заводу»
(Росія), хоча не так давно
співпрацювала та пред-
ставляла одне з казах-
станських підприємств,
що виробляє глютен. Річ
у тому, що зараз доволі
суворий контроль з боку
держави щодо якості та
безпечності продуктів
харчування, а глютен цієї
компанії, на нашу думку
й думку незалежних
експертів, не настільки
високої якості. Після ви-
вчення ринку ми виріши-
ли змінити постачальни-
ка і зараз співпрацюємо
з російським заводом. Тут
закуповують зерно тільки
вищих сортів, з якого за
спеціальними технологія-
ми виготовляють пшенич-
ну клейковину під тор-
говою маркою «Cargill», а
також інші продукти, на-
приклад, пшеничний крохмаль.
Нині ми – єдина
компанія на вітчизняно-
му ринку, яка пропонує
глютен цього російського
виробника.
Тепер виробничники
змушені застосовувати
клейковину, аби таким
чином покращити якість
готового продукту, а відтак,
зробити його конкурентос-
проможним на ринку. На
жаль, наші погодні умови
не дають нам змоги виро-
щувати пшеницю, з якої
можна одержати глютен.
Якщо врахувати, що
лише 30% пшениці, виро-
щеної в Україні, має висо-
ку якість, то очевидно, що
у більшості випадків без
добавок, здатних поліп-
шити якість, не обійтися.
Своєю чергою, єдиною
натуральною добавкою,
що дає змогу підвищити
якість кінцевої продукції
(чи це борошно, хлібобу-
лочні або кондитерські
вироби, чи продукція
м’ясопереробних підпри-
ємств) є суха пшенична
клейковина (глютен).
Суху пшеничну клей-
ковину (глютен) дедалі
частіше використовують у
виробництві хлібобулоч-
них виробів в усьому світі.
Це пов’язано, в першу
чергу, із нестачею в про-
дуктах потрібної людині
кількості білка. Тому аль-
тернативні способи зба-
гачення традиційних про-
дуктів – джерел рослинно-
го білка є пріоритетними в
наукових розробках хар-
чової промисловості. Річ у
тому, що пшениця й жито,
вирощені за несприятли-
вих погодних умов, можуть
містити нижчу кількість
білка. Щоб зберегти висо-
ку якість хлібобулочних
виробів, борошно з такої
  Клейковина каргилл от ООО Агро-Веллина
 
 
 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается только при условии письменного уведомления и ссылки на сайт www.vellina.com.ua